Doplňující volby do školské rady

Vladana BednářováŠkolská rada, Úřední deska

 

VÝSLEDKY DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY:

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proběhly dne 13. – 14. 10. 2022 doplňující volby do školské rady Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc.

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli do školské rady zvoleni:

Lukáš Kainaržák 3. ročníku studijního oboru Agropodnikání 78 332 Střeň 62
Vojtěch Kašpaříkžák 3. ročníku studijního oboru Zahradnictví 75 606 Velké Karlovice 57
Petra Večeřovážákyně 3. ročníku studijního oboru Chovatelství 79 601 Prostějov, Martináková 304/12

V Olomouci 18. 10. 2022


NAVRŽENÍ KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY:

Oznámení o navržených kandidátech


Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc

Ředitel Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc, U Hradiska 4, v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby do školské rady SŠ a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem – Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Průběh voleb bude zajištěn volební komisí ve složení:

RNDr. Tomáš Metz

Mgr. Jiří Hándl

Mgr. Jaroslav Rajnoha

Termín konání voleb:

13. 10. – 14. 10. 2022, 8:00 – 16:00 hodin

Doplňující volby:

Voleni budou 3 členové školské rady, kteří budou zastupovat zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Podání návrhů:

Podání návrhů na kandidáty do školské rady je možné provést do 11.10.2022 do 12.00 hodin na sekretariátu školy. Návrh musí obsahovat osobní údaje kandidáta, souhlas kandidáta s kandidaturou a stručnou charakteristiku kandidáta.

Místo konání voleb:

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4.

Způsob volby:

Člena školské rady volí z navrhovaných kandidátů oprávněné osoby hlasováním pomocí hlasovacího lístku nebo hlasováním distanční formou prostřednictvím školního informačního systému. Každý volič je povinen při hlasování prokázat svoji totožnost. Při distančním hlasování se volič prokazuje svým uživatelským jménem a heslem v rámci přihlášení do systému.

Ke zvolení je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných osob. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem. Členem školské rady se na základě pořadí ve volbách stává kandidát podle stanoveného pořadí. Ředitel školy oznámí výsledek voleb zřizovateli.

Olomouc 27. 9. 2022

Zveřejněno na vývěskách SŠZZ Olomouc, U Hradiska 4 a na www.zemedelkaolomouc.cz