Možnosti získání stipendia

Pravidla pro obor Umělecký kovář a od září 2019 počínaje prvním ročníkem i pro obor Zahradník.


1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1500,- Kč.
2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2500,- Kč.
3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc/žáka (pouze za 1. pololetí).

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

Co pro to musíš udělat?


 1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání a v daném školním roce nedosáhl věku 20 let.
 2. Žák nesmí mít v daném školním roce neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka ředitele školy či podmíněné vyloučení ze studia. V tomto případě je vyplácení stipendia pozastaveno od prvního dne následujícího měsíce po zbytek klasifikačního období.
 3. U výchovných opatření, jakými jsou napomenutí, důtka třídního učitele apod. žák pozbývá nárok na vyplacení stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo uděleno.
 4. V případě snížené známky z chování žák pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období, tzn. v případě snížené známky z chování v 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě snížené známky z chování na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 5. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku v rámci odborného výcviku hodnocen hůře než známkou dobrý, tzn. v případě horší známky z odborného výcviku než je známka dobrý na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě horší známky z odborného výcviku než je známka dobrý na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 6. Žák nesmí mít na vysvědčení z žádného předmětu známku nedostatečný, tzn. v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli předmětu na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli předmětu na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 7. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu nehodnocen, tzn. v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 8. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce od přestupu na danou školu.
 9. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia.
 10. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

Pravidla pro obor Zahradnictví


1. ročník: 1500,- Kč za každé pololetí/žáka.
2. ročník: 2000,- Kč za každé pololetí/žáka.
3. ročník: 2500,- Kč za každé pololetí/žáka.
4. ročník: 3000,- Kč pouze za 1. pololetí/žáka.

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

Co pro to musíš udělat?


 1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání a v daném školním roce nedosáhl věku 21 let.
 2. Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování.
 3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.
 4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý.
 5. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován.
 6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.
 7. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia.
 8. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.