Vyhlášení voleb do školské rady Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc pro období 2024 – 2027

sszz_olomoucŠkolská rada, Úřední deska


Ředitel Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc, U Hradiska 4, v souladu s § 167 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby do školské rady SŠ a oznamuje termín a
místo konání voleb. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným
zřizovatelem – Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Průběh voleb bude zajištěn volební komisí ve složení:
RNDr. Tomáš Metz
Ing. Vladana Ondrušková
Mgr. Jiří Hándl

Termín konání voleb:
16.4. – 18.4. 2024
8:00 – 16:00 hodin

Složení školské rady:
Školská rada bude mít (vzhledem k počtu žáků) 9 členů. Z toho třetinu volí zletilí žáci a zákonní zástupci
nezletilých žáků školy, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů jmenuje Krajský
úřad Olomouckého kraje.

Podání návrhů:
Podání návrhů na kandidáty do školské rady je možné provést do 5.4.2024 do 14.00 hodin na sekretariátu
školy. Návrh musí obsahovat osobní údaje kandidáta, souhlas kandidáta s kandidaturou a stručnou
charakteristiku kandidáta.

Místo konání voleb:
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4.

Způsob volby:
Člena školské rady volí z navrhovaných kandidátů oprávněné osoby hlasováním pomocí hlasovacího
lístku nebo hlasováním distanční formou prostřednictvím školního informačního systému. Každý volič je
povinen při hlasování prokázat svoji totožnost. Při distančním hlasování se volič prokazuje svým
uživatelským jménem a heslem v rámci přihlášení do systému.
Ke zvolení je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob. Za platné je
možno považovat volby, kterých se zúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných osob. Na základě
výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem.
Členem školské rady se na základě pořadí ve volbách stává kandidát podle stanoveného pořadí. Ředitel
školy oznámí výsledek voleb zřizovateli.

Oficiální dokument – doplňující volby do ŠR

Oznámení o navržených kandidátech pro období (2024-2027)

Olomouc 14. 3. 2024